Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. De organisatie: het bedrijf Juf Tienie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 65323205
  2. De klant: de ouder of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.
  3. Leerling: de persoon die begeleiding, of bijles ontvangt.
  4. Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.
    e. Overeenkomst: het leerplan en alle afspraken die daarin zijn opgenomen en/of het aangeschafte kaartje.

 

Artikel 2

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie.

Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

 

Artikel 3

Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

– 1 De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het leerplan of het aanschaffen van het kaartje.

– 2 De overeenkomst geldt voor de tijd die met de klant wordt afgesproken. Wanneer er geen specifieke periode wordt afgesproken duurt de overeenkomst minimaal een maand.

– 3 De overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden.

Dit dient te gebeuren bij Juf Tienie voor de 15e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de begeleiding wordt gestopt.

– 4 De overeenkomst kan door de organisatie worden ontbonden, wegens gewichtige redenen.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  1. Het niet aan de regels houden die gelden bij de organisatie
  2. Hetgeen in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht.

 

Artikel 4

Vergoeding

– 1 De hoogte van de vergoeding voor de activiteiten wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

– 2 De prijzen gelden per uur, tenzij anders aangegeven.

– 3 De organisatie behoudt zich het recht voor de vergoeding tussentijds te verhogen wegens onverwachte omstandigheden.

 

Artikel 5

Betalingsvoorwaarden

– 1 Aan het begin van de maand ontvang u een factuur van de gemaakte uren in de voorgaande maand.

– 2 De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Dit kan op rekeningnummer NL65KNAB0767311027 ten name van Juf Tienie, Hillegom

– 3 In het geval van niet tijdig betalen wordt er een herinnering gestuurd. Wanneer daarna niet wordt betaald is de klant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de herinnering is gedateerd, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is de contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van €8,50 administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.
– 4 Het afzeggen of verzetten van een afspraak door een leerling dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders wordt het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht.

 

Artikel 6

Verplichtingen van de leerling

– 1 De leerling is verplicht om:
a. op tijd op de les te verschijnen.
b. afgesproken materialen mee te nemen
c. belangrijke gegevens met betrekking tot het schoolwerk correct door te geven.

– 2 Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde bedrag.

 

Artikel 7

Verplichtingen van de contractant

– 1 De contractant is verplicht de organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten van de organisatie.

 

Artikel 8

Verplichtingen van de organisatie

– 1 De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en de contractant overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

– 2 De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvoldoendes.

 

 

Artikel 9

Slotbepaling

– 1 Overeenkomsten met de organisatie worden beheerst door het Nederlandse recht

– 2 Mocht er uit de activiteiten van de organisatie geschillen voortkomen, dan zal er in eerste instantie overleg plaatsvinden tussen de partijen. In tweede instantie worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd.

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page